Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů

Carving Point s.r.o. se sídlem Veleslavínova 10, Plzeň, 310 00, společnost vedená u Krajského soudu v Plzni, složka C30121. IČ: 03354407 (dále také "My")

Zpracování osobních údajů

Informujeme Vás jakožto naše zákazníky a uživatele internetových stránek www.luxuski.cz a www.luxuski.com o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá, a proto se budeme řídit těmito níže uvedenými zásadami.

Ačkoliv jsou naše kurzy určeny i pro děti, objednateli kurzu mohou být výhradně osoby starší 16 let, proto osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme.

Dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů prosím směřujte na e-mailovou adresu info@luxuski.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme, pokud:

 • nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách;
 • provedete objednání služeb nebo produktů pomocí e-shopu na našich webových stránkách;
 • se registrujete do našeho newsletteru;
 • nám zašlete poptávku našich služeb;
 • uzavřete s námi smlouvu;
 • nám údaje sami poskytnete dopisem, e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracováváme tyto údaje:

 • jméno a příjmení nebo obchodní firma;
 • datum narození nebo identifikační číslo a daňové identifikační číslo;
 • telefonní číslo;
 • e-mailová adresa;
 • poštovní adresa;
 • individuální či skupinové fotografie, které nám zašlete prostřednictvím emailu nebo sociálních sítí
 • IP adresa, identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti;
 • cookies;

Přístup k Vašim osobním údajům

Vaše Osobní údaje pro nás budou zpracovávat zpracovatelé a další správci, kteří nám poskytují:

 • bankovní služby: FIO Banka a.s.
 • serverové, webové a cloudové služby: Google, Inc. (Gmail, Google Analytics), Active24 (server hosting)
 • marketingové služby: Facebook Ireland Ltd., Google, Inc.
 • účetní a administrativní služby: Martina Lásková
 • IT služby (programování a správa serverů): Webnode s.r.o.
 • služby produkce a výroby: Lusti s.r.o.

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí příjemce osobních údajů jmenovitě. Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů můžete vždy nalézt na webu luxuski.cz.

Délka zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby a plnit vzájemnou smlouvu a nejdéle po dobu 5 let poté v případě oprávněného zájmu.

Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se může lišit i skutečná doba uchovávání těchto informací.

Pokud jsme vám oznámili konkrétní dobu, po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tato doba nebude nikdy překročena. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, tak nikdy nepřekročíme dobu, které byla uvedena při udělení souhlasu.

Účely zpracování a jejich právní základ

 • Plnění smlouvy

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat s odpovědí na Vaše požadavky, pro účely plnění uzavřené smlouvy, pro účely vyřízení Vašich objednávek a pro účely pořádání našich kurzů.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy, pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy jsou naším smluvním požadavkem a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným způsobem a vždy jsou vyžadovány pouze přiměřené a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 • Souhlas se zasíláním obchodních a informačních sdělení

Vaši e-mailovou adresu můžeme po Vámi uděleném souhlasu se zpracováním osobních údajů použít k zasílání pravidelného newsletteru, ve kterém poskytujeme informace o událostech a službách, které pořádáme, a které by pro Vás mohly být přínosné. Souhlas lze udělit prostřednictvím našich webových stránek, e-mailem nebo písemně.

Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních a informačních sdělení můžete kdykoliv odmítnout kliknutím na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo zasláním e-mailu s příslušnou žádostí na emailovou adresu, ze které jste obchodní sdělení obdrželi.

 • Oprávněný zájem - přímý marketing

Pokud se stanete našimi zákazníky, tak součástí zpracování osobních údajů může být i zasílání obchodních sdělení za účelem přímého marketingu. Tato obchodní sdělení budou obsahovat zejména pozvánky na naše kurzy nebo akční slevy našich služeb. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

Obchodí sdělení přímého marketingu budeme posílat pouze v přiměřené míře (obvykle 1x měsíčně). Zpracování Vašich osobních údajů za účelem obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout kliknutím na odhlašovací odkaz v obdrženém obchodním sdělení nebo zasláním e-mailu s příslušnou žádostí na emailovou adresu, ze které jste obchodní sdělení obdrželi.

 • Oprávněný zájem - fotografie

Vaše případné fotografie z námi pořádaných kurzů můžeme v přiměřeném rozsahu využít k naší propagaci a zvyšování povědomí o naší společnosti. Fotografie vždy budeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu a v takové podobě, která nebude působit jakkoliv negativně.

Pokud nesouhlasíte se zveřejněním Vaší fotografie, prosíme, kontaktujte nás na e-mailu info@carvingpoint.cz. Vaši fotografii poté přestaneme uveřejňovat nebo neprodleně odstraníme z webových stránek. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 • Oprávněný zájem - analýza návštěvnosti

Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb a marketingovým účelům. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 • Analýza chování uživatelů a online marketing (oprávněný zájem)

Na webových stránkách www.carvingpoint.cz používáme funkci Facebook Pixel, prostřednictvím kterého můžeme měřit, optimalizovat a sestavovat okruhy našich potenciálních zákazníků za účelem zobrazování relevantnější reklamy na sociální síti Facebook. Více informací lze získat od podkytovatele této služby Facebook Ireland Ltd. Některá aplikace může využívat cookies k mapování Vašeho pohybu na našich webových stránkách. Právním základem takového zpracování je náš oprávněný zájem.

 • Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

Osobní údaje budeme zpracovávat ve formě záloh našich serverů. S Vašimi osobními údaji může být také nakládáno pro účely zpracování a vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro naše fungování zcela nezbytné. Vaše osobní údaje můžeme dále užívat pro naše vnitřní potřeby týkající se zejména sledování Vaší spokojenosti, optimalizace a zvyšování kvality poskytovaných produktů a služeb, vývoje nových produktů a snižování rizik. Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 • Právo na přístup a přenositelnost

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda zpracováváme Vaše údaje. Kdykoliv můžete požádat o sdělení, za jakými účely a v jakém rozsahu údaje zpracováváme, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování. Kdyoliv můžete vznést žádost o upřesnění zdroje osobních údajů. Máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné. Jakékoliv další poskytnutí může být zpoplatněno přiměřenou částkou na pokrytí administrativních nákladů. Máte právo, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě souhlasu nebo smlouvy, byly předány přímo jinému správci.

 • Právo na výmaz a opravu

Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; pokud je jejich zpracování protiprávní; pokud vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; pokud nám to ukládá zákonná povinnost; pokud odvoláte udělený souhlas se zpracováním. Kdykoliv nás můžete požádat o opravu Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné nebo neúplné.

 • Právo na omezení zpracování

Pokud vznikne spor ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme do jeho vyřešení Vaše osobní údaje zpracovávat jinak, než k čemu nám udělíte souhlas, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 • Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebudou Vaše osobní údaje pro tyto účely nadále zpracovávány.

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu. V takovém případě bude tato námitka prošetřena a následně Vám bude sděleno, zda byla námitka opodstatněná a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo zda námitka nebyla opodstaněná a zpracování údajů bude pokračovat. Do doby vyřešení námitky bude zpracování Vašich oosbních údajů omezeno.

Cookies

Naše webové stránky mohou používat cookies, které slouží k analýze online služeb a shromažďování údajů. V případě, že cookies využíváme, podrobnosti o nich a možnostech, jak jejich užití zakázat, naleznete v Zásadách používání cookies na našich webových stránkách.

Bezpečnostní incidenty a jejich hlášení

Riziko možného úniku Vašich osobních údajů nebo jejich zneužití se snažíme maximálně eliminovat například proškolením našich zaměstnanců a využíváním pouze spolehlivých technických řešení. Tato rizika však nelze nikdy zcela vyloučit, pokud by proto i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu, který by mohl znamenat riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti budeme informovat prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a našich webových stránek.

Dozorový úřad

Na naši činnost dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu - www.uoou.cz.

Kontakt

Jakékoliv dotazy, připomínky, stížnosti nebo uplatnění Vašich práv ohledně ochrany osobních údajů směřujte prosím na naši emailovou adresu info@luxuski.com.

Změny zásad a jejich účinnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny bez zásahu do Vašich práv, která vyplývají z těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud se bude jednat o významné změny, budeme vás informovat e-mailem. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce.Tyto zásady ochrany osobních údajů vstupují v účinnost dne 1.12.2020.